dimecres, 12 de setembre de 2012

TÈCNIQUES DE GESTIÓ DE CLOSES EMPORDANESES: MANTENIMENT, MILLORA I RESTAURACIÓ DE PRATS DE DALL DE TERRA BAIXA


Per Gabriel Mercadal

Resum
Els prats de dall, coneguts popularment a l’Empordà com a closes, són  una comunitat vegetal semicultural d’elevat interès agrícola, pel que fa al  subministrament d’herba, i ecològic, com a refugi de nombroses espècies  rares a Catalunya i a la resta de la Mediterrània nord-occidental. L’home els  ha instaurat i mantingut des d’antic damunt zones humides desguassades,  que encara s’inunden durant diversos mesos l’any, i que no són aptes per al cultiu de cereals. Durant les darreres dècades, els canvis d’usos del sòl n’han  reduït considerablement la superfície, i són, avui dia, un hàbitat humit de  gran valor biològic en perill. Darrerament, s’han fet diversos articles i  col·loquis per difondre’n els valors naturals i la problemàtica, però no s’ha  tractat prou profundament de la seva gestió tècnica, tan necessària per a preservar-los. Per aquest motiu, presentem una guia pràctica que conté les  principals tècniques agrícoles per a mantenir, millorar o recuperar closes. L’objectiu d’aquest document és facilitar el maneig correcte dels prats de  dall als praticultors i als tècnics ambientals i així contribuir a la conservació  de la diversitat biològica de la terra baixa catalana.

Mots clau
gestió, closes, prats de dall, manteniment, millora, restauració, Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris, Empordà.

Citació bibliogràfica
MERCADAL, G. 2012. Tècniques de gestió de closes empordaneses: manteniment, millora i restauració de prats de dall de terra baixa. Quaderns Agraris, 32: 61-109.TECHNIQUES FOR THE MANAGEMENT OF CLOSES (TRADITIONAL ENCLOSURES) FOR HAY-GROWING IN THE EMPORDÀ DISTRICT (NE IBERIAN PENINSULA): THE CONSERVATION, IMPROVEMENT AND REHABILITATION OF LOWLAND MEADOWS 

By Gabriel Mercadal

Abstract
Traditional enclosures of meadowland for hay-growing, popularly known in the Empordà district by their Catalan name  closes, constitute semi-cultivated plant communities of considerable importance, both agriculturally in terms of supplying hay and ecologically as a refuge for numerous species that are now rare in Catalonia and other areas of the north-western Mediterranean. Man has created and maintained these meadows since ancient times on drained wetlands that still remain under water for several months a year and are not suitable for the cultivation of grains. In recent decades, changes in land use have considerably reduced their surface area, which means that today they represent an endangered wetland habitat of great biological value. Recently various articles have been published and a number of symposia have been held to publicise both their intrinsic value and the problems they pose, but too little attention has been paid to technical aspects of how to manage them, vital for their conservation. For this reason, we propose a practical guide, listing the main agricultural techniques for maintaining, improving or rehabilitating such meadows. The aim of this document is to help both farmers and environmental technicians manage these meadows successfully and thus contribute to the conservation of biological diversity in the lowlands of Catalonia. 

Key words 
management,  closes, meadows, maintenance, improvement, rehabilitation, Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris, Empordà, NE Iberian Peninsula. 

Bibliographic citation
MERCADAL, G. 2012. Tècniques de gestió de closes empordaneses: manteniment, millora i restauració de prats de dall de terra baixa. Quaderns Agraris, 32: 61-109.

Download full text