diumenge, 6 de març de 2011

ELS PRATS DE DALL DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY. TIPIFICACIÓ, LOCALITZACIÓ I MESURES DE GESTIÓ

Per G. Mercadal, L. Vilar i J. Gesti

Resum

Els prats de dall (aliança Arrhenatherion) són comunitats herbàcies mesohigròfiles seminaturals formades per un bon nombre d’herbes altes que els humans aprofiten com a farratge natural per al bestiar estabulat durant l’hivern. Formen hàbitats de gran valor cultural i biològic, on són compatibles l’explotació agrícola tradicional i el manteniment d’interessants comunitats vegetals i animals. Tanmateix, com que són poc rendibles econòmicament, s’han anat abandonant. Segons les dades de què disposem, al Parc Natural del Montseny resten al voltant de vint-i-un prats de dall. Presentem la tipificació, la localització i l’estat d’aquests prats i indiquem les principals mesures i tècniques de gestió bàsiques per mantenir-los i recuperar-los amb l’objectiu de preservar i potenciar la biodiversitat del massís.

Mots clau
Parc Natural del Montseny, prats de dall, Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris, vegetació herbàcia higròfila, gestió.

Citació bibliogràfica 
MERCADAL, G.; VILAR, L. & GESTI, J. 2010. Els prats de dall del Parc Natural del Montseny. Tipificació, localització i mesures de gestió. Monografies del Montseny, VII: 33-46.

Hay meadows in Montseny Natural Park. Categorisation, location and management measures

By G. Mercadal, L. Vilar & J. Gesti

Abstract
Hay meadows (Arrhenatherion alliance) are semi-natural meso-hygrophilous grassland communities comprising a wide variety of tall grasses that humans use as natural fodder for the livestock kept in stables during winter. They form habitats of great cultural and biological value, where traditional farming and the preservation of interesting plant and animal communities are compatible. However, they have gradually been abandoned because they are not very costeffective.
According to the data currently available, there are some 21 hay meadows in Montseny Natural Park. We present the categorisation, location and condition of these meadows and point out the main measures and basic management techniques necessary to maintain them and reclaim them with the aim of preserving and boosting the biodiversity of the massif.

Key words
Montseny Natural Park, hay meadows, Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris, hygrophilous grassland, management.


Bibliographic citation
MERCADAL, G.; VILAR, L. & GESTI, J. 2010. Els prats de dall del Parc Natural del Montseny. Tipificació, localització i mesures de gestió. Monografies del Montseny, VII: 33-46.