dissabte, 20 de setembre de 2008

EVOLUCIÓ DE LA VEGETACIÓ DE L'ANTIC ESTANY DE SILS (LA SELVA) EN ELS DARRERS 50 ANYS

Per G. Mercadal, L. Vilar i J. Gesti

Resum
Es descriu l’evolució històrica de la vegetació de l’antic estany de Sils (la Selva) durant la darrera meitat del segle XX mitjançant l'estudi de la cartografia vegetal antiga (Bolòs, 1954; Vilar, 1981) i de l'actual (Mercadal, 2002), així com de les primeres fotografies aèries dels anys 1956 i 1980 i de l’ortofotomapa de l'any 2000.
Aquesta llacuna interior fou dessecada definitivament el 1851 i les seves terres van ser convertides, majoritàriament, en prats de dall (Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952), una comunitat semicultural d’elevada singularitat florística per a la regió mediterrània. Els resultats demostren que en els darrers 50 anys els canvis d’usos del sòl han anat transformant aquell antic paisatge, eminentment pradenc i cerealístic, cap a arbredes, herbassars humits, àrees urbanitzades i boscs submediterranis, amb la conseqüent pèrdua de superfície de prats dalladors i de diversitat florística. D’altra banda, a partir de la cartografia històrica, es proposen els espais prioritaris per a ser recuperats i gestionats com a àrees pradenques.

Mots clau
evolució de la vegetació, cartografia de la vegetació, estany de Sils, Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris, matrius de transició, gestió.

Citació bibliogràfica
MERCADAL, G.; VILAR, L. & GESTI, J. 2006. Evolució de la vegetació de l'antic estany de Sils (la Selva) en el darrers 50 anys. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 74: 117-131.


Fe d'errates
No hi ha cap document que confirmi que la família Salvador o Antoni Palau herboritzessin Trapa natans a Sils, tal i com s’indica en el text. La primera cita que coneixem es deu a Josep Quer (1784) "Flora Española, vol. VI"; i el primer, i únic, plec a Peire Andreu Pourret (MAF, col·lecció A.P. Pourret, núm. 770).
 


Evolution of vegetation in the former Sils Pond (la Selva, NE part of Iberian Peninsula) over the last 50 years

By G. Mercadal, L. Vilar & J. Gesti

Abstract
The historical evolution of vegetation in the former Sils Pond (la Selva) during the second half of the 20th century is described through the study of past (Bolòs, 1954; Vilar, 1981) and present-day (Mercadal, 2002) vegetation cartography, the first aerial photographs (1956 and 1980) and current orthophotos (2000). This inland pool was finally drained in 1851 and most of its area was converted into meadows (Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952), a semi cultural community which was very distinct florally, for the Mediterranean region. The results demonstrate that in the last 50 years changes in land use have transformed the former landscape, which was prominently meadow-like and grain-producing, into woodlands, wet grasslands, developed areas and sub-Mediterranean forests, with the consequent loss of meadow areas and floristic diversity. In response, based on historical cartography, we propose spaces to prioritize for recovery and management  such as meadow areas.

Key words
evolution of vegetation, vegetation cartography, Sils Pond,  Gaudinio fragilisArrhenatheretum elatioris, transition matrix, management.

Bibliographic citation
MERCADAL, G.; VILAR, L. & GESTI, J. 2006. Evolució de la vegetació de l'antic estany de Sils (la Selva) en el darrers 50 anys. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 74: 117-131.

Download full text