diumenge, 5 d’abril de 2009

L’HERBASSAR DE FELANDRI FISTULÓS I BALDÈL·LIA (BALDELLIO RANUNCULOIDIS-OENANTHETUM FISTULOSAE), UNA NOVA ASSOCIACIÓ HERBÀCIA HIGRÒFILA DELS PPCC

Per G. Mercadal, L. Vilar i J. Gesti

Resum
Fem la tipificació ecològica i fitosociològica dels herbassars d’Eleocharis palustris s.l. descrits als Països Catalans i proposem una nova associació herbàcia caracteritzada per Eleocharis palustris subsp. palustris, Baldellia ranunculoides, Oenanthe fistulosa, Gratiola officinalis, Mentha pulegium i Eleocharis palustris subsp. uniglumis. Aquesta comunitat s’estableix en diverses àrees palustres (aiguamolls, basses temporànies i prats dalladors) de la Catalunya nord-oriental (territoris catalanídic septentrional i ruscínic) al domini dels boscos de Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris i Populion albae). Catenalment fa d’associació transitòria entre les comunitats dels Phragmitetalia o del Juncenion acutiflori i les de l’Arrhenatherion elatioris o del Molinio-Holoschoenion vulgaris. Tot i que l’associació té una baixa riquesa florística (12 tàxons de mitjana per inventari), constitueix un ecosistema singular ja que actua com a refugi de diverses espècies rares o amenaçades dins l’àmbit dels Països Catalans (Cardamine parviflora, Rorippa aspera subsp. aspera, Veronica scutellata, Senecio aquaticus subsp. aquaticus…).

Mots clau
Eleocharis palustris, fitosociologia, zones humides, Països Catalans.

Citació bibliogràfica
MERCADAL, G.; VILAR, L. & GESTI, J. 2008. L’herbassar de felandri fistulós i baldèl·lia (Baldellio ranunculoidis-Oenanthetum fistulosae), una nova associació herbàcia higròfila dels Països Catalans. Orsis, 23: 47-73.Baldellio ranunculoidis-Oenanthetum fistulosae, a new association of hygrophilous vegetation in Catalan Countries (NE Iberian Peninsula)
By G. Mercadal, L. Vilar & J. GestiAbstract

We have carried out an ecological and phytosociological classification of the meadows of Eleocharis palustris s.l. described in Catalan countries and propose a new herbaceous association characterised by Eleocharis palustris subsp. palustris, Baldellia ranunculoides, Oenanthe fistulosa, Gratiola officinalis, Mentha pulegium and Eleocharis palustris subsp. uniglumis. This community has been established in various palustral areas (wetlands, temporary ponds and hay meadows) of north-eastern Catalonia in an area of Fraxinus angustifolia forests (Ulmenion minoris and Populion albae). It forms a transitional catenal association between the communities of Phragmitetalia or Juncenion acutiflori and Arrhenatherion elatioris or Molinio-Holoschoenion vulgaris. Although the association has low plant richness (on average 12 taxa per inventory), it constitutes a unique habitat because it acts as a refuge for various rare or endangered species within the limits of the Catalan Countries, such as Cardamine parviflora, Rorippa aspera subsp. aspera, Veronica scutellata or Senecio aquaticus subsp. aquaticus.


Key words

Eleocharis palustris, phytosociology, wetlands, Catalan countries.


Bibliographic citation
MERCADAL, G.; VILAR, L. & GESTI, J. 2008. L’herbassar de felandri fistulós i baldèl·lia (Baldellio ranunculoidis-Oenanthetum fistulosae), una nova associació herbàcia higròfila dels Països Catalans. Orsis, 23: 47-73.

Download full text