dissabte, 8 de març de 2008

GLINUS LOTOIDES, L. (MOLLUGINACEAE), UNA NOVA ESPÈCIE PER A CATALUNYA

Per Gabriel Mercadal

Resum
Es descriu la troballa de Glinus lotoides, un nou tàxon per a Catalunya, a l'embassament del mas Cades (Caldes de Malavella, la Selva).

Mots clau
Glinus lotoides, Caldes de Malavella, flora, Catalunya.

Citació bibliogràfica
MERCADAL, G. 2002. Glinus lotoides L. (Molluginaceae), una nova espècie per a Catalunya. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 70: 43.