dissabte, 8 de març de 2008

ELS PRATS DE DALL DE LA PLANA DE LA SELVA, L'ÚLTIM HÀBITAT PER A DIVERSES PLANTES HIGRÒFILES A TERRA BAIXA

Per Gabriel Mercadal, Lluís Vilar i Xavier Viñas

Resum
Els prats de dall litorals del Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1931, són un hàbitat de gran interès perquè és l’únic ambient on poden fer-se alguns tàxons molt rars a casa nostra. En aquest treball es presenta la relació de les espècies higròfiles que es fan als prats de la plana de la Selva i es valora la necessitat de mantenir-los per preservar la diversitat florística de la comarca.

Mots clau
Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris, flora, Selva.

Citació bibliogràfica
MERCADAL, G.; VILAR, L. & VIÑAS, X. 2001. Els prats de dall de la plana de la Selva, l'últim hàbitat per a diverses plantes higròfiles a terra baixa. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 69: 19-24.

The hay meadows of the Selva plain (NE part of Iberian Peninsula), the last habitat for several hygrophilous plants in the Mediterranean littoral area

By Gabriel Mercadal, Lluís Vilar & Xavier Viñas

Abstract
The Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1931 coastal hay meadows are a very interesting natural habitat because they are the only environment in which several taxa very rare in Catalonia can grow. The hygrophile species that grow in the meadows of the Selva plain are listed and the need to maintain these meadows in order to preserve the floristic diversity of the area is stressed.

Key words
Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris, flora, Selva .

Bibliographic citation
MERCADAL, G.; VILAR, L. & VIÑAS, X. 2001. Els prats de dall de la plana de la Selva, l'últim hàbitat per a diverses plantes higròfiles a terra baixa. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 69: 19-24.

Download full text